Projekti, poročila, elaborati


Natančnost ter izkušnje pridobljene na mnogo dosedanjih projektih, nam omogočajo, da naročniku nudimo širok nabor projektantskih rešitev  ter pripravo vrsto različnih študij, elaboratov ter vseh ostalih poročil povezanih s področji geologije ter hidrogeologije. Nudimo tako izdelavo spodaj navedene dokumentacije, kot tudi strokovno revidiranje poročil in projektov, na željo naročnika vložimo potrebno dokumentacijo na ustrezno enoto (ARSO, upravna enota, Direkcija RS za vode...) ter vodimo postopek pridobitve dovoljenj.


S pridobljenimi izpiti ter certifikati pri Inženirski zbornici Slovenije, naročniku nudimo strokovno izvedbo in izdelavo vrsto dokumentov:

 

  Strokovne hidrogeološke podlage za pridobitev dovoljenja za raziskavo
  Geološko poročilo
  Geomehansko poročilo (po potrebi izvedemo sondažni izkop)
  Geotehnično poročilo
  Hidrogeološko poročilo
  Načrt vrtine po GZ (Gradbeni zakon)
  Rudarski projekt vrtine po Z-Rud (Rudarski zakon)
  Projekt odvodnjavanja in ponikanja
  Geotehnični in geološki nadzor del
  Program monitoringa podzemnih voda
 Elaborat erozijske ogroženosti

Kot dodana vrednost, pa poleg izdelave dokumentacije, izvedemo tudi sondažne izkope / razkope, če so le-ti potrebni na danem terenu. Tako naročniku nudimo vse od kabinetnih do terenskih del, vse na enem mestu.

Za pripravo neobvezujoče ponudbe po konkurenčnih cenah, nas kontaktirajte.

 


Pri vložitvi različne dokumentacije kot je naprimer vloga za izdajo vodnega soglasja k projektnim rešitvam, vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja, vloga za pridobitev dovoljenja za raziskavo z vrtino, ipd., pogosto prihaja do različnih pozivov k dopolnitvam vlog, kjer običajno Direkcija RS za vode zahteva dopolnitve z različnimi hidrogeološkimi, geotehničnimi ali geomehanskimi poročili, študijami in elaborati.

Tako je denimo v primeru, kadar objekt leži na vodovarstvenem območju, zahteva po izdelavi strokovnega hidrogeološkega poročila, v primeru kadar objekt leži na erozijsko ogroženem območju, pa je potrebno z elaboratom definirati dejansko erozijsko ogroženost, predvideti morebitne ukrepe za njeno eliminacijo, ipd.

Ker je praviloma rok za dopolnitve dokaj kratek, se naši geologi in hidrogeologi temu primerno prilagodijo, ter ažurno pristopijo k problematiki z izdelavo zahtevane dokumentacije.