Geomehanske vrtine


Geomehansko vrtanje, se najpogosteje izvaja za določitev klasifikacije hribine ter določitev vhodnih podatkov pri projektiranju temeljenja objektov. Geomehanske raziskave so torej osnova za projektiranje temeljenja objektov. Z opremo katero imamo na razpolago, izvedemo strukturno-raziskovalne vrtine do globine 500 m in sicer v vertikalnih kot tudi v horizontalnih smereh. V vrtinah po potrebi izvedemo SPT teste, na pridobljenih vzorcih pa različne laboratorijske teste ter test s krilno sondo in penetrometrom, katerih rezultate ustrezno ovrednotimo v geološko-geomehanskem poročilu. Med vrtanjem se vrši strokovna spremljava ter geološki popis vrtine, s strani za to usposobljenega inženirja geologije.


Pravtako izvajamo strukturno vrtanje, denimo za ugotavljanje zalog mineralnih surovin (kamnolomi), preliminarne raziskave za gradnjo podzemnih prostorov (predori), ipd.


Naročnikom torej nudimo vse od terensko - vrtalnih del, do kabinetnih del v našem projektivnem biroju, kot je izdelava strokovnega geomehanskega poročila z vsemi potrebnimi podatki in pogoji, kateri služijo kot osnova za temeljenje objekta.


Nasvet:

Omeniti velja, da je pri izvedbi geomehanskih vrtin za potrebe temeljenja objekta, smotrno te iste vrtine povrtati in primerno  poglobiti ter jih tako v končni fazi uporabiti kot črpalne vrtine za potrebe ogrevanja ali hlajenja bodočega objekta z uporabo toplotne črpalke, če to seveda dopuščajo geološki in hidrogeološki pogoji. Ker imamo vrtalno garnituro ki to ogomoča, lahko dela združimo in jih izvedemo sočasno. S tem se projekt racionalizira, saj se vrtalna dela ne podvajajo.


Izbrane reference geomehanskih raziskav:


  Predor Karavanke - raziskave s horizontalnimi vrtinami za II. cev predora Karavanke

  Žičnice Kobla - geomehanske raziskave za temeljenje žičnic in podzemne garažne hiše

  STRABAG - strukturno diamantno vrtanje za ugotavljanje zalog mineralnih surovin

  DS Smith - geomehansko vrtanje ter sondažni izkopi za potrebe geološko-geomehanskih preiskav 

Piezometri


Pravtako ima podjetje Geo-Hidro bogate izkušnje pri izvedbi piezometrov na različnih občutljivih področjih, kjer je posebej pomembno spremljanje nivojev podzemne vode, njene kvalitete ter lastnosti, medsebojnih vplivov črpalnih vrtin, ipd. Odvisno od potreb naročnika izvedemo opazovalno polje z več plitvejšimi piezometri, ali pa z globokimi piezometri na območju rudnikov, ugotavljamo vplive rudarskih dejavnosti na nivoje podzemne vode.


Izbrani projekti izvedbe piezometrov:


  Premogovnik Velenje - globoki piezometri

  LEK Lendava - več piezometrov za monitoring

  Inštitut za Ekološki Inženiring - opazovalni piezometri za potrebe Avstrijsko - Slovenskega projekta SI-MUR-AT

  Cinkarna Celje - več piezometrov za razširitev hidrogeološke mreže